TÁMOP -3.1.2-12/1-2012-0001- A hazafias és honvédelmi neveléshez digitális tartalom és módszertan kidolgozása.
KEZDŐOLDAL > CÉGINFORMÁCIÓ > PROJEKTJEINK > TÁMOP -3.1.2-12/1-2012-0001
    Tartalom:  
 
    A PROJEKT TARTALMA  
  TANÁRI ÉRTEKEZLET
 

A PROJEKT TARTALMA

A SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével a TÁMOP-3.1.2-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A hazafias és honvédelmi neveléshez digitális tartalom és módszertan kidolgozása” c. projektet indította el. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében, 318 mFt-os Úniós támogatással valósul meg, 2013. január 1.- 2014. április 30. között.


Globalizálódó világunkban a hazaszeretet, a hazafiság, a honvédelem ismerete és oktatása fontosabbá vált, mint történelmünk során bármikor. Szükség van arra, hogy a fiatalok megismerjék ezen fogalmak valódi tartalmát és segíteni kell őket abban, hogy megértsék személyes kötelezettségeiket, feladataikat annak érdekében, hogy ne csak állampolgárok, hanem jó hazafiak is legyenek. A pedagógusok és a diákok körében több éve folytatott kutatások bizonyítják, hogy egyre nagyobb az igény a hazafias és honvédelmi neveléssel kapcsolatos ismeretek megszerzésére.

Mindezek alapján az ez év nyarán elfogadott és 2013 szeptemberétől hatályba lépő Nemzeti alaptantervben megfogalmazott Nemzeti öntudat, hazafias nevelés kulcskompetencia fejlesztésének eredményes végrehajtásához olyan innovatív, a közoktatás minden szintjén alkalmazható komplex ismeretanyag kidolgozását tervezzük, amely az óvodás kortól egészen a középiskola befejezéséig, a pedagógusok és tanulók számára egyaránt lehetővé teszi a folyamatos tanítást és tanulást, az ismeretek széleskörű átadását.

Terveink megvalósításaként egyrészt a 3-18 éves korosztály számára alkotunk meg akadálymentesített (a vakok és gyengénlátók, valamint a siketek és nagyothallók által is használható), az adott korosztály életkori kvalitásainak megfelelő tartalommal és módszerekkel elkészített, összesen nyolc programcsomagból álló ismeretanyagot. Az egyes programcsomagok korosztálytól függően foglalkoztató füzetet, digitális és interaktív tananyagot tartalmaznak.

A fejlesztés másik kiemelt területe a pedagógusok számára készülő, a programcsomagokkal összhangban lévő, a tanórák levezetését segítő módszertani kézikönyvcsomag kidolgozása, amely lehetőséget biztosít számukra, hogy oktatói munkájuk által hatékonnyá váljék a felnövekvő generáció szülőföldhöz való kötődésének kialakítása

Abból kiindulva, hogy a társadalmi-nemzeti értékek, hagyományok bemutatását célravezető már a korai gyermekkorban megkezdeni, ezért fő célunk, hogy a projekt keretében kidolgozásra váró – a jogszabályi környezethez illeszkedő és a korosztályi sajátosságokat figyelembe vevő – akkreditált digitális ismeretanyagok beépüljenek a hazai taneszköz kínálatba, így alkalmazhatóak legyenek a közoktatás teljes spektrumában: az óvodai nevelés, valamint az alap- és középfokú képzés gyakorlatában. Az (óvoda)pedagógusok számára készülő módszertani kiadványok terveink szerint segítséget nyújtanak az ismeretanyag feldolgozásában és átadásában.

Fejlesztésünk hosszú távú célja, hogy az egyes korcsoportok szintjén (3-18 év) a felnövekvő generáció elsajátítsa a hazafiság, a hazaszeretet alapfogalmait, a kerettantervekbe illeszthető tartalmak elmélyítésével megismerje tágabb környezetét, kialakítva ezáltal a haza iránt érzett pozitív attitűdjét és erősítve szülőföldhöz való kötődését.

Mivel tervezett projektünk átfogja a hazai közoktatás teljes spektrumát, ezért országos fejlesztést céloztunk meg és ennek megfelelően választottuk ki az elkészítendő ismeretanyaggal elérni kívánt célcsoportokat, valamint a fejlesztés és a tesztelés folyamatába bevont intézmények és pedagógusok körét.

A tanulók kiválasztásakor elsődleges cél volt, hogy a létrejövő ismeretanyag tartalmi elemei egymásra épülő rendszert alkossanak. A 3-18 éves korosztályok számára készülő ismeretanyag több összetartozó tantárgyat vagy több fejlesztési feladatot felölelő kereszttantervi tartalomnak felel meg a hazafias és honvédelmi nevelés területén.

A fejlesztés I. moduljának öt témaköre biztosítja a II. modul elkészítéséhez szolgáló ismeretanyag alapját.
• Az első témakör híres emberekkel és hétköznapi hősökkel készített interjúkat tartalmaz, amelyek elsősorban a célcsoportok érzelmeire hatnak és példaképeket állítanak eléjük, továbbá a célcsoportok évfolyamaival kerekasztal beszélgetéseket készítünk.
• A második témakör a haza védelmének történetéből a fontosabb eseményeket és pozitív hősök történeteit dolgozza föl, összhangban a többi tantárgy ismeretanyagával.
• A harmadik témakör azon emlékhelyek és emlékek történetét mutatja be, amelyek egyrészt országos jelentőségűek, másrészt a helyi közösségek életében fontos szerepet játszanak.
• A negyedik témakör a magyar nemzeti jelképeket, nemzeti ereklyéket, nemzeti és állami ünnepeinket dolgozza fel, valamint azon évfordulókat mutatja be, amelyek pozitív példaként szolgálhatnak a célcsoportoknak.
• Az ötödik témakör honvédelemünkkel kapcsolatos ismeretanyagot tartalmaz, amelyben komplex tananyag készül Magyarország biztonság- és szövetségi politikájáról, honvédelmével kapcsolatos szabályzókról, korunk háborúinak jellemzőiről, a Magyar Honvédség feladatairól és felépítéséről.

A II. modul nyolc digitális programcsomagot tartalmaz, amelyek megtervezésekor figyelembe vettük a Nemzeti Közszolgálati egyetem által elvégzett kutatás eredményeit. Az óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak egy-egy, míg a felső tagozatos és középiskolás korosztály számára három-három eltérő tartalommal bíró tananyag készül. Az egyik az osztályfőnöki órákhoz ad új ismeretanyagot, a másik a közismereti tantárgyak témához tartozó kiemelt részeit dolgozza fel, a harmadik a katonai alapismeretek elsajátítását támogatja. A pedagógusok számára a programcsomagok feldolgozását segítő nyolc módszertani anyagot készítünk, amely lehetővé teszi a felmenő rendszerű, és a bevezetés időpontjában belépő korosztályok felkészítését is. Az elkészült digitális tartalmak a SZÁMALK elektronikus oktatási rendszerén keresztül lesznek elérhetőek.

Az I. modul elkészítését döntően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakembereinek szoros szakmai felügyeletével fogjuk megvalósítani. A II. modul kidolgozását a megvalósításba bevont 22 oktatási intézmény 47 pedagógusa végzi. A bevont intézmények az ország mind a hét régióját, és minden feladat ellátási típusát képviselik.

Az általunk megvalósítandó fejlesztések eredményeként hiánypótló, a közoktatás minden szereplője által hozzáférhető, felhasználható, egyedi tananyagbázis jön létre.

VISSZA

TANÁRI ÉRTEKEZLET
2013. szeptember 28. helyszín: SZÁMALK Zrt.

A projekt megvalósításában részt vállaló iskolák és óvodák pedagógusainak első tanári értekezletére 2013. augusztus 28-án került sor a SZÁMALK épületében. A programon mintegy 40 pedagógus vett részt, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a projekttel kapcsolatos prezentációkat és megismerkedtek a projektmenedzsment tagjaival. Részletesen megtárgyalták az elvégzendő feladatokat és a szakmai vezető irányításával kialakították azt a 8 munkacsoportot, melyek az elektronikus oktatási programcsomagok kifejlesztésében fognak közreműködni.

 

 

 
 

 

 

VISSZA